Harakärrs
Villaförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Samfälligheten

Harakärrs villaförening

Välkommen till Harakärrs villaförening!

Viktigt!

Eftersom årstämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att lägga ner villaföreningen så är det detta som kommer att hända under året.

Följande styrelsemedlemmar kommer att fatta beslut om nedläggning.

Beslutet fattas på kvalificerad majoritet, exempel att minst två tredjedelar har röstat för antingen det ena eller det andra förslaget.

I de flesta föreningar ska ett sadant beslut fattas i styrelsen och därefter på årsmötet.

Före avslutningsdatum våren 2024 (nästa årsmöte)kommer tillgångar och material avyttras och fördelas pa ett korrekt sätt. Någon ny styrelse väljs inte utan den gamla styrelsen får sitta kvar tills nästa årsmöte. Då ska överskott fördelats, en avregistreringsanmälan lämnats till Skatteverket (och Bolagsverket om föreningen är registrerad där), bankkonton är avslutade mm. Revisorer får också sitta kvar och granska att avslutet gjorts korrekt. Om allt är okej, avgår styrelsen och revisorerna.

Villaföreningen är en intresseförening och årsavgifen är 150:- kronor som bör vara inbetalt på postgiro 419 06 59-5 senast den 30 juni varje år.

Villaföreningen äger och lånar ut en del matierial som medlemmarna i villaföreningen får låna under förutsättning att årets medlemsavgift är betald. Följande material finns för utlåning:

Det är styrelsens förhoppning att alla husägare i vårt område skall vara med i vår villaförening.

Du som vill låna material skall kontakta materialförvaltare Jan Jaros Brännmästarevägen 14, telefon 0720-39 46 78.

Bra att tänka på

Glöm inte bort att varje villaägare skall halkbekämpa samt i övrigt hålla snyggt utanför sin egen tomt.

Undvik att ha häck, träd eller buskar som växer över gångbanor och vägar utanför din tomtgräns.

När det gäller parkering i våra gågator så har både samfälligheten och vår styrelse vid flera tillfällen tydligt sagt ifrån att det inte är någon parkeringsplats i våra gågator. Detta gäller både dag och natt. Av- och pålastning är givetvis tillåtet.

När det gäller inbrott och skadegörelse

Se gärna till grannens hus och var extra observant på främmande personer och bilar när Ni vet att grannen är bortrest.

Senast uppdaterat: 1970-01-01